Meny
Meny

Postdoktorstilling i økologisk modellering

Trondheim NINA Søknadsfrist: 01.09.2024

Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim søker en motivert forsker til en 3-års postdoktorstilling i prosjektet HitLice. Hovedmålet for dette tverrfaglige prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd, er å gi et nøyaktig estimat for sammenhengen mellom lakselus og den marine overlevelsen til vill laksesmolt i Norge. Postdoktoren vil være med i en sterk prosjektgruppe med deltagere fra NINA, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NORCE, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Nordlandsforskning, i tillegg til internasjonale eksperter fra University of Prince Edward Island, Fisheries and Oceans Canada og University of Stirling. 

Prosjektoversikt
Villaksbestandene reduseres i hele dens utbredelsesområde og antas nå å være på et historisk lavmål. I Norge sammenfaller dette med en massiv økning i produksjonen av oppdrettslaks. Den største påvirkningen fra lakseoppdrett på villaks kommer gjennom spredningen av parasittisk lakselus. Selv om det ikke er noen tvil om at lakselus-infestasjon skader laksen, er det uavklart hvilke toleransegrenser laksen har mot lus. Følgelig er hovedmålet til HitLice-prosjektet å forbedre eksisterende modeller ved å gi et nøyaktig estimat for sammenhengen mellom luseinfestasjonsnivå og den marine overlevelsen til laksesmolten. Dette gjøres ved å undersøke terskelverdier for lus i felt og lab-eksperimenter hvor villaks infesteres kunstig med lus. For å teste direkte og indirekte effekter av lus under varierende miljøforhold vil resultatene bli sammenlignet med tidsserier for merket villaks, samt for elver med estimert smoltutvandring og returrate. 

Postdoktoren vil bidra til en arbeidspakke som kombinerer observerte returrater for norske villaksbestander med hydrodynamisk og statistisk modellering av lusetrykk, for å bekrefte estimater for luseindusert dødelighet fra laboratorie og feltstudier. Kunnskapen fra HitLice-prosjektet vil gi praktisk innsikt til villaksforvaltningen, underbygge Trafikklyssystemet som regulerer lakseoppdrettssektoren, og bidra til blå sektorer, akademia, beslutningstakere og kommunale myndigheter som er involvert i kystsoneforvaltning.

Om NINA
NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. NINA ble stiftet i 1988 og har i dag rundt 350 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelinger i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo, samt en forskningsstasjon og genbank for laksefisk på Ims i Rogaland. NINA tilbyr et dynamisk og stimulerende arbeidsmiljø for forskning, inkludert rundt 50 forskere og teknikere dedikert til forskning på laksefisk. Som en av verdens største forskningsgrupper på laksefisk har NINA eksperter på lakseøkologi, genetikk og evolusjon. Dette arbeidsmiljøet vil være en spennende mulighet for en postdoktor og gir et ideelt utgangspunkt for å engasjere seg i tverrfaglig forskning. Prosjektet involverer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og kan gi muligheter for forskningsbesøk. Mer informasjon om NINA finnes på www.nina.no.

Oppgaver
Postdoktoren vil være ansvarlig for å:
• Sammenstille data på laksesmoltproduksjon og utvandring, returnerende gytelaks, og økologiske faktorer som kan være relevante for marin overlevelse.
• Analyser av villaksbestanders returrater for å kunne kvantifisere direkte og indirekte effekter av lakselus på marin overlevelse for laksesmolt.
• Publisere forskningsresultatene i internasjonale, fagfellevurderte journaler.

Kvalifikasjoner
Vi søker en motivert forsker som:
• Har en PhD-grad i økologi, parasittologi, statistikk eller beslektet fagfelt.
• Har sterke kvantitative ferdigheter og dyktig i programmeringsspråk som R.
• Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
• Har vist evne til å jobbe selvstendig og samarbeide i grupper.
• Er interessert i tverrfaglig arbeid (for eksempel ulike fagfelt innen biologien, statistikk, oseanografi, og samfunnsfag) og ønsker å være en lagspiller.

Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk vil være nødvendig for å kunne gjennomføre forskningsoppgavene i prosjektet. NINAs arbeidsspråk er norsk, og NINA dekker grunnleggende norskopplæring hvis det er aktuelt.

NINA tilbyr
• En jobb ved et av Europas ledende miljøinstitutter.
• Lønn etter kvalifikasjoner, i henhold til standard postdoktorsatser ved NINA.
• Fleksitidsordning.
• God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
• Gode anledninger for profesjonell utvikling.
• En arbeids- og karriereplan vil bli utformet for kandidaten for å bedre framtidige ansettelsesutsikter.
• Et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard.

Kandidaten som blir valgt vil få en konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner, tilgang til state-of-the-art forskningsfasiliteter, profesjonell utvikling og muligheter for å bygge nettverk. Kandidaten vil også ha muligheten for å samarbeide med ledende eksperter innen feltet, og bidra til forskning som går rett inn i villaksforvaltningen.


Søknaden må inneholde
• Et følgebrev som beskriver kandidatens profesjonelle erfaring og interesser relevant for stillingens oppgaver.
• En CV med informasjon om utdanning, erfaring, publikasjoner og presentasjoner.
• Inntil fem eksempler på forskningsprodukt som illustrerer søkerens kvalifikasjoner. Produktene kan være publiserte artikler, tekniske rapporter eller upubliserte manuskript. Alt materiale vil bli behandlet med fortrolighet.
• Kontaktinformasjon for inntil tre referanser som kan bekrefte kandidatens kvalifikasjoner. Kandidatene vil bli varslet før referansene blir kontaktet.

Aktuelle og kvalifiserte kandidater vil bli kalt inn til intervju.

For NINA er et godt arbeidsmiljø karakterisert av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, funksjonsevner og kulturell bakgrunn, eller om du har vært uten jobb en periode. Hvis nødvendig kan arbeidsplassen bli tilpasset personer med funksjonshemninger.

Foretrukket tiltredelsesdato er 1. januar 2025.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seniorforsker Ola Diserud, tlf. +47 932 18 823 eller forskningssjef Anne Kristin Jøranlid, tlf. +47 975 42 352.

Søknadsfrist: 1. september 2024

 

Kontakt:
Anne Kristin Jøranlid, Forskningssjef
+47 975 42 352
anne.joranlid@nina.no

Ola Diserud, Seniorforsker
+47 932 18 823
ola.diserud@nina.no